Home » Salt » MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM , A FAVOR DE LA TRANSPARÈNCIA POLÍTICA A L’AJUNTAMENT DE SALT

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM , A FAVOR DE LA TRANSPARÈNCIA POLÍTICA A L’AJUNTAMENT DE SALT

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La transparència ha de ser la norma habitual regulada de les institucions democràtiques i l’eix nuclear de tota acció política, per evitar el major número de casos de corrupció i per preservar la confiança de la ciutadania amb els seus representants. L’acció dels responsables polítics s’ha de sotmetre a escrutini periòdic, han d’existir els mecanismes adients per regular els mecanismes de control de govern i s’ha de conèixer com es gestionen els diners públics de manera transparent.

Una societat crítica i participativa requereix poder escollir els seus representants polítics, tot tenint la màxima informació per tenir millor criteri i fonamentació. I, al seu torn, la fiscalització de l’activitat pública contribueix a la regeneració democràtica i a la prosperitat del bon govern. L’eficiència i efectivitat de des institucions democràtiques depenen en bona mesura de què la seva activitat sigui pugui ser escrutada i analitzada amb rigor pel conjunt de la ciutadania d’acord amb uns mecanismes de participació i de transparència.

La transparència de les institucions municipals ha de basar-se en el fet que la ciutadania tingui tota la informació a les àrees següents, que estan representades tant en la nova Llei de Transparència que s’està tramitant en el Congrés de Diputats, com a l’acord de transparència i autolimitació de despeses electorals i de finançament de partits polítics assumit pel Parlament de Catalunya el 26 de febrer de 2001: a) la corporació municipal (càrrecs de confiança, organització o patrimoni); b) les relacions amb els ciutadans i la societat (participació amb ciutadans, entitats i associacions) ; c) les operacions econòmiques i financeres (pressupostos i comptes clars amb detall de les partides); d) les contractacions de serveis (operacions amb proveïdors i contractistes); i e) matèria urbanística (convenis, modificacions, etc).

Els partits polítics són expressió del pluralisme de la societat, segons els defineix la Constitució a l’article 6, i –per tant– són instrument fonamental de participació democràtica. Els representants institucionals i polítics han de facilitar que es pugui portar uns registres detallats que han de permetre conèixer la situació econòmica del conjunt dels regidors i regidores amb detall en el moment d’iniciar la responsabilitat com a servidor públic i fins que finalitzi l’encàrrec ciutadà encomanat. En aquest sentit, cal aplicar el principi de publicitat activa i els subjectes referenciats cal que publiquin de manera periòdica i actualitzada el conjunt d’informació rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l’actuació pública.

En els últims temps, nombrosos casos de corrupció han minat de nou la confiança de la ciutadania amb els seus representants polítics. Els jutges han imputat representants polítics del món municipal i això també ha succeït a comarques gironines, fet que ha fet créixer la desafecció dels ciutadans vers la política i els polítics. Per tot això és necessari que les persones que actualment serveixen al seu poble, ciutat o país facin un esforç més per demostrar la seva honorabilitat, tot fent evident que no estan en política per cap tipus d’interès econòmic personal, sinó que hi són per servir, per treballar pel bé comú i interessos col•lectius. La gran majoria de servidors municipals invertim bona part del nostre temps familiar i personal pel compromís amb el nostre poble o ciutat.
Des de l’àmbit municipal també tenim l’obligació de contribuir a aquesta noble finalitat i predicar amb l’exemple, tot mostrant al mateix temps tolerància zero amb els casos de corrupció.
Per tot això el Grup Municipal del PSC-PM a l’Ajuntament de Salt proposa al ple municipal els següents

ACORDS

1. Habilitar un lloc a la pàgina web de l’ajuntament per tal de publicar la relació de béns, interessos i activitats de cadascun dels regidors d’aquest ajuntament. Tots els regidors i regidores d’aquest ajuntament es comprometen a fer públic en aquest espai la seva declaració de béns, interessos i activitats.
2. Els regidors es comprometen a fer pública anualment la seva declaració d’Impost de la Renta de les Persones Físiques, i Impost de Patrimoni en cas que estiguin obligats a fer la declaració
3. Prendre el compromís perquè en un termini màxim de sis mesos elaborar un codi ètic municipal, creant a tal efecte un grup de treball dins del Consell de Ciutat perquè participi en la seva elaboració.
4. Comunicar el present acord a la Mesa del Parlament de Catalunya i als membres del Consell de Ciutat de Salt.

Salt, 11 de febrer de 2.013

A L’AJUNTAMENT DE SALT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>