Home » Salt » PLE EXTRAORDINARI D’EDUCACIÓ A SALT

PLE EXTRAORDINARI D’EDUCACIÓ A SALT

Avui, 26 de juliol, a les 3 de la tarda se celebrarà el ple extraordinari d’educació que el passat 22 de juny va demanar el grup municipal PSC-PM a l’ajuntament de Salt. Discutirem un total de 5 mocions que us adjunto per si és del vostre interès:
1- MOCIÓ PER LA CONTINUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC EDUCATIU DE SALT
L’any 2007 es va iniciar a Salt un procés participatiu amb totes les escoles tant públiques com concertades, els instituts, escoles bressols, Escola d’Adults, EAPS del Gironès est, assessors lingüístics (LICS), els serveis tècnics municipals i els serveis educatius del gironès.
Els objectius d’aquest procés participatiu eren la Planificació estratègica com a eina de gestió i canvi educatiu i poder compartir i coordinar el treball educatiu de la zona.
Per aconseguir-ho es varen fer diferents jornades de formació així com un diagnòstic (DAFO). D’això se’n van despendre uns objectius comuns: millorar els resultats escolars, millorar la cohesió social i millorar la percepció social dels centres educatius de Salt.
Aquests objectius comuns van esdevenir actuacions concretes que centre per centre va calenderitzar per dur-les a terme.
El treball en xarxa iniciat va prosseguir de manera discontinua entre els diferents centres i ens educatius, però ha faltat la guia tant del consistori com del departament d’ensenyament en l’assoliment dels objectius comuns. Possiblement alguns s’han complert, però se n’han d’establir de nous per continuar millorant.
Aquest Pla Estratègic s’ha acabat, però ens hem d’imposar noves fites i objectius per tal de seguir millorant. S’ha de fer públic aquest Pla i s’ha d’avaluar, no només per valorar els objectius aconseguits sinó per detectar les possibles mancances.
És per això que instem a l’Ajuntament a:
1. Fer una avaluació del Pla Estratègic d’educació, presentar-la a la comunitat educativa de Salt i consensuar noves iniciatives d’acord amb l’avaluació.

2- MOCIÓ PER LA TAULA DE PLANIFICACIÓ DELS EQUIPAMENTS EDUCATIUS

Les nostres escoles tenen problemes de caràcter estructural.
• L’escola el Gegant del Rec i l’institut Salvador Sunyer es troben en barracons, tot i que la Generalitat disposa de terrenys cedits per a la construcció dels edificis. A més, s’ha anunciat que la nova escola Pia que es vol instal•lar a Salt ho farà “de moment” en els terrenys que l’Ajuntament havia cedit a la Generalitat per la construcció de l’Institut Salvador Sunyer.
• L’escola Les Arrels encara no disposa d’una ubicació definitiva i per espai com a molt podran estar-s’hi a l’espai actual un curs més. A més la seva provisionalitat fa que ocupi espai de l’escola Mas Masó.
• A l’Escola d’Adults falten espais, fet que provoca que hagin d’ocupar espais de l’Escola la Farga.
• Les escoles La Farga i el Silvestre Santaló, necessiten reformes més enllà de les reparacions que ha fet el consistori i que ha d’assumir la Generalitat.
• D’aquí tres cursos faran falta més línies d’ESO per tal d’encabir els alumnes de primària que hi accediran. Per tant ja s’hauria de buscar com a mínim una ubicació provisional per a aquest nous alumnes que requeriran un nou institut.

Durant l’anterior mandat i davant les dificultats que tenia el consistori a l’hora de trobar terrenys per tal de cedir a la Generalitat per construir-hi equipaments educatius, vam constituir una comissió per debatre i consensuar els llocs del nostre municipi més idonis per tal de cedir-los. Aquesta comissió estava composada per l’equip de govern, regidors de l’oposició, serveis tècnics municipals, Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat, membres de la comunitat educativa, i AMPES. Des que es va iniciar l’actual mandat aquesta comissió no s’ha reunit.

Per això ACORDEM:
1. Tornar a reunir la taula de planificació dels equipaments educatius on estiguin representats els tècnics, agents educatius i els grups polítics amb representació al Ple.
2. Sol•licitar a la Generalitat per tal que abordi a Salt en un pla plurianual les obres de reforma dels centres educatius del municipi.
3. Cedir un espai municipal a les Naus Guixeres de la Coma Cros a la Generalitat per tal que l’adeqüi com a Escola d’Adults de Salt i sigui un espai on s’hi ubiquin tota l’oferta educativa per adults al nostre municipi.

3- MOCIÓ SOL•LICITANT A LA GENERALITAT L’ESTABILITAT DE LES PLANTILLES DE PROFESSORS A SALT

Salt té unes peculiaritats en el seu sistema d’escola pública. Malgrat ser una escola amb una qualitat educativa fins i tot més alta que en d’altres llocs de Catalunya està estigmatitzada i pateix un greu procés de segregació escolar que fa que tingui una imatge deteriorada respecte d’altres centres del seu entorn.

Sens dubte un element determinant de la qualitat educativa són els mestres i professors de l’escola pública. Molts dels que estan a Salt, han fet una aposta personal, són professionals amb vocació i plenament compromesos amb la seva professió, amb el centre on treballen i amb els infants als que eduquen. Els professionals de l’educació també són un element clau per prestigiar-la.

Massa sovint a Salt no hi ha l’estabilitat de plantilles i els professors quan s’han adaptat al centre, i a les especificitats de Salt, són canviats de centre. L’estabilitat de les plantilles és necessària també per crear vincles amb la població i amb el centre. La mobilitat en les plantilles implica desarrelament i poca implicació i això no és el que precisament Salt necessita.

Per això SOL•LICITEM:

Instar a la Generalitat per tal que doti a les plantilles de mestres i professors de Salt de la suficient i necessària estabilitat que necessiten.

4- MOCIÓ INSTANT A LA GENERALITAT A LA CREACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC D’ESCOLARITZACIÓ ÚNICA URBANA

Les competències de l’Ajuntament en matèria d’educació són la cessió de terrenys per a la construcció d’escoles, el pagament dels subministraments, conservació i manteniment d’edificis, consergeria i menjadors escolars que actualment gestiona el Consell Comarcal mentre que les de la Generalitat són la construcció dels edificis, la Llei d’educació, el calendari escolar i el personal a grans trets.

Malgrat això, el consistori és clau a l’hora de la planificació educativa al municipi.

La problemàtica present a Salt és:
• Dels alumnes que cada any s’inscriuen a P3, el nombre d’origen estranger és major, cosa que fa difícil obtenir un equilibri en l’assignació de places.
• De les famílies autòctones un % que va del 15 al 20 no escolaritzen els seus fills a Salt.
• Les escoles públiques concentren el major número d’alumnes amb necessitats educatives específiques de caràcter social i tenen aules amb un 98% d’alumnat d’origen estranger, excepte les tres últimes que s’han obert que estan al voltant del 50%.
• Hi ha massificació a les aules, cap escola a Salt es pot permetre reduir ràtios, doncs la demanda ho fa impossible.
• Les famílies autòctones tenen necessitats que generalment les estrangeres no tenen, com l’acollida matinal o la varietat en les activitats extraescolars. El fet que hi hagi poques famílies que facin demanda d’aquests serveis, provoca un augment del seu preu o la supressió si no hi ha prou demanda, cosa que incideix en la fugida dels autòctons a centres concertats o de fora del municipi.
• La incorporació tardana a les aules, ja sigui per reagrupaments o per mobilitat dels infants i llurs famílies tampoc ajuda a equilibrar les aules. Generalment s’incorporen a les aules públiques, doncs les línees de les escoles concertades ja surten d’inici complertes. La mobilitat d’alumnes que fan llargues estades als seus països d’origen i que desprès es tornen a incorporar amb totes les mancances que això comporta tampoc hi ajuda.
• S’han publicat moltes coses i hi ha molta rumorologia que a Salt l’educació no és de qualitat. Afirmació totalment falsa. Però aquest fenomen no ajuda gens als professionals que hi treballen. A més això tampoc ajuda a l’hora que les famílies confiïn en les escoles públiques de Salt per a escolaritzar els seus fills.
• La fugida i l’alt índex d’alumnes estrangers, es retroalimenten i provoquen la segregació escolar.
Amb totes aquestes circumstàncies, el dia 14 de març d’enguany en roda de premsa a mitja tarda i en un consell escolar municipal al vespre, el consistori anuncia l’obertura d’un nou centre concertat per part de l’escola Pia. S’anuncia, sense haver-ho parlat amb la comunitat educativa del municipi i sense el consens entre els diferents grups que conformem el consistori.

El fet que una nova escola concertada obri a Salt creiem que contribuirà a la forta segregació escolar que ja patim.

L’escola Pia afirma que tindran fins a 12 alumnes amb necessitats educatives específiques per aula, això i l’anunci que Salt passarà a tenir 24 alumnes en comptes de 25 a P3 contrasta tant amb la llei d’educació com amb els anuncis fets des de la Generalitat on afirmen que les ràtios poden pujar.

És per tot això ACORDEM:
Instar a la Generalitat que creï un Pla Estratègic d’Escolarització Única Urbana, que aconsegueixi una distribució justa dels alumnes amb necessitats educatives específiques amb risc d’exclusió social a les escoles de l’àrea urbana de Girona, amb l’objectiu d’assolir una bona integració educativa i afavorir l’aprenentatge a les aules per garantir l’efectiva igualtat d’oportunitats per a tots els infants. Els objectius amb aquesta acció són, la millora en la cohesió social i la millora de la imatge educativa a Salt.

5- EL FUTUR DE SALT SÓN LES SEVES ESCOLES

Salt pateix una forta segregació escolar que pot arribar a posar en risc el dret a l’educació. Entenem per segregació la concentració d’un elevat nombre d’alumnat socialment desfavorit en unes escoles més que en altres. És la distribució desigual dels alumnes depenent de les seves característiques específiques, en el cas de Salt, socials o ètniques.

És producte de la concentració escolar de població en situació de risc d’exclusió social i la fugida de famílies que tot i que viuen al territori opten per escolaritzar els seus infants fora del municipi.

L’any 2009 es va dur a terme a Salt la campanya Segueix a Salt, amb l’objectiu de mostrar a les famílies que aquell any havien d’escolaritzar els seus fills i filles que a Salt podien trobar uns centres escolars de qualitat, compromesos amb la llengua i la cultura catalanes, innovadors, respectuosos, sostenibles, integradors, eficients, vinculats i compromesos amb l’entorn social i cultural.

El resultat de la campanya va ser satisfactori, va haver-hi un 50 % menys d’infants que es van matricular fora de Salt, respecte els anys anteriors.

Aquest tipus d’iniciatives serveixen per prestigiar l’escola pública alhora que ens dóna la possibilitat de sortir més enllà de l’espai físic de cada centre escolar i per tant tenir una perspectiva compartida de l’educació a tot Salt.

És un bon punt de trobada que permet veure els diferents projectes educatius dels centres i permet escollir el que s’adequa més a cada família.

El propi consistori és el que ha d’apostar primer i més fort per les escoles públiques del Salt. Només així s’aconsegueix que també els saltencs ho facin.

És per això que instem a l’Ajuntament a:

1. Que lideri i coordini una campanya de promoció de l’escola pública de Salt.

2. Que per aconseguir-ho tingui en compte a la comunitat educativa, els equips directius i les AMPES.

3. Que habiliti una mínima partida pressupostària al pressupost 2013 per tal de poder fer front a les despeses que se’n puguin derivar.

4. Que es comenci a treballar-hi el més aviat possible en ordre de poder fer actuacions de cares a la propera preinscripció que tindrà lloc al març del 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>